Staatsexamens / CEFR

Staatexamen pic

Hoe Lato’s cursussen zich verhouden tot de CEFR niveau’s:

[ps2id id=’objectives’ target=”/]In dit schema kun je zien hoe Lato de CEFR-niveau’s volgt.
B1,2, 3 zijn de 3 Basiscursussen die de niveau’s A1 en A2 van CEFR beslaan.
I 1, 2, 3 (Intermediate cursussen) & A1 (Gevorderden 1) beslaan B1 & 2 van de CEFR niveau’s.
A 2, 3 beslaan C1 & 2 van de CEFR niveaus en worden alleen op aanvraag aangeboden aangezien de wens van iemand om de taal op een dergelijk niveau te leren meestal verbonden is aan een specifiek doel. Daarom worden ze alleen op aanvraag aangeboden zodat ze “op maat gemaakt” kunnen worden naar de wensen van de leerlingen.

Lato

Onderwijsdoelen per niveau:

A1 CEFR

[ps2id id=’objectives’ target=”/]Basic 1 of B1 – voor beginners
a.Vocabulaire/communicatieve vaardigheden: Basis vocabulaire. De leerling zal in staat zijn zichzelf en anderen te introduceren,  rudimentaire informatie over zichzelf of anderen te geven, eenvoudige activiteiten te beschrijven en aan eenvoudige dagelijkse gesprekken deel te nemen.
b.Morfologie/Zinsbouw: Introductie in de Griekse taal, vertrouwd raken met het Griekse alfabet, schrijven en lezen vervoegen van werkwoorden in de tegenwoordige tijd, basis groepen zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden in de enkelvoudige nominatieve en accusatieve vormen, plaats en tijd voorzetsels etc.

A2 CEFR

Basic 2 of B2
a.Vocabulaire/communicatieve vaardigheden: Verrijking van de basiswoordenschat. De student zal in staat zijn om te communiceren in de tegenwoordige, verleden en toekomende tijd, om te praten over alledaagse situaties (bijvoorbeeld thuis, het weer etc.) op een eenvoudige en korte manier, om eenvoudige beschrijvingen te geven en eenvoudige vergelijkingen te maken, en om deel te nemen aan dagelijkse eenvoudige dialogen.
b.Morfologie/Zinsbouw: meervoud van basis zelfstandige en bijvoeglijke naamwoordgroepen in de nominatieve en accusatieve vormen, eenvoudige toekomende tijd en eenvoudige subjunctief van de actieve werkwoorden in de eerste en tweede werkwoord groepen, eerste kennismaking met de onvoltooid verleden tijd enz.

Basic 3 of B3
a.Vocabulaire/communicatieve vaardigheden: Verdere verrijking van het basisvocabulaire.
De student zal zich in gewone dagelijkse situaties zowel mondeling als schriftelijk kunnen uitdrukken door eenvoudige spraak te gebruiken en eenvoudige teksten, aankondigingen, instructies en gesprekken over bekende problemen te begrijpen
b.Morfologie/Zinsbouw: onvoltooid verleden tijd van de reguliere en onregelmatige actieve werkwoorden, persoonlijke voornaamwoorden in de nominatieve, accusatieve en genitieve vormen, eenvoudige gebiedende wijs, als-zinnen, inleiding tot de passieve werkwoorden, genitieve vorm van zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden, voornaamwoorden, voegwoorden en eenvoudige verbinding van zinnen etc.

B1 CEFR

Intermediate 1 of I1
a.Vocabulaire/communicatieve vaardigheden: De student spreekt over kwesties van meer algemeen belang (bijvoorbeeld familie, gezondheid, werk enz.), Vertelt verhalen in de correcte tijdsvorm en neemt deel aan discussies over vertrouwde kwesties, drukt zijn/haar mening uit en brengt zijn/haar argumenten naar voren.
b.Morfologie/Zinsbouw: indicatief voor de rest van de tijden in de actieve en belangrijkste passieve werkwoorden, onderscheid tussen het aspect van het werkwoord, tijd, causatieve en adversatieve conjuncties, als-zinnen enz

Intermediate 2 of I2
a.Vocabulaire/communicatieve vaardigheden: Uitbreiding woordenschat in thematische eenheden, eerste kennismaking met gezegden in de spreektaal en de officiële taal (formele brieven schrijven)
b.Morfologie/Zinsbouw: passivum, vragende en  and betrekkelijke voornaamwoorden voornaamwoorden, bijwoorden, conditionals, deelwoorden, speciale zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord groepen.

B2 CEFR

Intermediate 3 of I3
a.Vocabulaire/communicatieve vaardigheden: Verdere uitbreiding van de woordenschat op basis van verschillende thematische eenheden, eerste contact met korte krant en tijdschrift teksten of met eenvoudige literatuur teksten. De student zal adequaat meningen en gevoelens kunnen uitdrukken en kunnen communiceren in verschillende situaties.
b.Morfologie/Zinsbouw: Voltooiing van de basisgrammatica (zelfstandige naamwoorden van een speciale declinatie, samengestelde werkwoorden, conjunctief koppelen van zinnen enz.)

Advanced 1 of A1
Vocabulaire/communicatieve vaardigheden: Voltooiing van de basisgrammatica (zelfstandige naamwoorden van een speciale declinatie, samengestelde werkwoorden, communicatief vermogen in een breed scala van situaties, kunnen begrijpen en gebruiken van de idiomatische uitdrukkingen over de moderne Griekse beschaving. Begrip van eenvoudige teksten uit de dagelijkse en periodieke pers zowel als uit geselecteerde literatuur teksten.
b.Morfologie/Zinsbouw: Herhalng en grondig onderzoek naar aspecten van speciale moeilijkheid van eerder geleerde grammatica en de nadruk op het produceren van ingewikkelde spraak met behulp van koppeling in de aanvoegende wijs van zinnen.

C1 CEFR

Advanced 2 of A2
Vocabulaire/communicatieve vaardigheden: originele teksten met verhoogde moeilijkheidsgraad, voornamelijk gericht op de verrijking van de woordenschat en het beoefenen van het gebruik van speciale taalstructuren door sociale kwesties. Begrip van originele opgenomen fragmenten van radio- of TV-programma’s en produceren van spraak met behulp van deze bronnen.
b.Morfologie/Zinsbouw: Het onderwijzen van samengestelde werkwoorden die ontstaan zijn uit antieke Griekse woorden en vaak tegengekomen worden in de moderne Griekse taal en de nadruk op het gebruik ervan door middel van woordenschat oefeningen of het vrij produceren van het gesproken woord.

C2 CEFR

Advanced 3 of A3
Vocabulaire/communicatieve vaardigheden: De fundamentele doelstelling is vlotte en gemakkelijke productie van het gesproken woord, nauwkeurigheid in de beschrijving met gebruik van de uitgebreide woordenschat, evenals het onderscheiden van de verschillende stijlen van elke tekst. Het doel is ook de student vertrouwd maken met de officiële vorm van de Griekse taal. Communicatie wordt bereikt met een normale snelheid
b.Morfologie/Zinsbouw: Samengestelde archaïsche werkwoorden met interne augment die meer zelden worden aangetroffen in de moderne Griekse taal, teksten met elementen van de officiële Griekse taal, vaak verwijzingen naar de fenomenen van de antieke Griekse taal grammatica, wetenschappelijke expressies en idioom van de officiële Griekse taal, spreekwoorden.

PERFECTIE NIVEAU

Voortzetting van de aanpak van de puristische elementen van de taal door middel van pers teksten, Griekse literatuur en wetenschap teksten. Idioom, terminologie, etymologische verwijzingen. Studenten nemen aan discussies deel die volgen op lezingen van wetenschappers of kunstenaars binnen of buiten het klaslokaal.